Skip available courses

Available courses

      ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมพลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ วงจรชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์ สแควร์และแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินธิไซเซอร์และประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม